Huurvoorwaarden

Voor uw en onze duidelijkheid

Huurvoorwaarden2017-03-18T17:33:16+01:00
 1. De huurder verplicht zich bevelen van de schipper ten aanzien van navigatie en andere aanwijzingen in het belang van de vaart op te volgen. Tot de bevelen van de schipper behoren ook de op het schip aangebrachte aanwijzingen. Huurder is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medepassagiers, zowel aan boord als aan de wal en dient zich daar ordelijk te gedragen.
 2. De vaarroute wordt door de huurder in overleg met de schipper bepaald. De verhuurder is bevoegd de plaats van terbeschikkingstelling en aflevering te wijzigen, indien dringende omstandigheden dit noodzakelijk maken. Indien zich zulke omstandigheden voordoen, zoals bij zodanige mist dat varen niet verantwoord is, harde wind (windkracht 7 en meer) en andere ongunstige omstandigheden dan wel indien ongunstige omstandigheden worden voorspeld, wordt niet uitgevaren of zal het schip de dichtsbijzijnde haven binnenlopen, een en ander ter beoordeling van de schipper. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan voor huurder of zijn medepassagiers ontstaat.
 3. Tenzij anders is overeengekomen is de voeding van de schipper en eventuele bemanningsleden gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
 4. Het schip wordt bij begin van de overeenkomst schoon en met een complete inventaris opgeleverd, zal in goede staat verkeren en is ingericht en geschikt om de vaarroute veilig af te leggen. Aan het eind van de periode zal de huurder het schip aan de verhuurder terugleveren in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Verhuurder staat ervoor in dat de schipper het schip naar goed zeemanschap kan varen. Het schip heeft een geldig certificaat van de Scheepvaart Inspectie.
 5. Aansprakelijkheid en verzekering
  1. Huurder is aansprakelijk voor schade die door enig onrechtmatig handelen van hem zelf of van zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  2. Eigenaar van het schip is verzekerd tegen W.A. ook jegens opvarenden. Het schip is eveneens tegen cascoschade verzekerd.
  3. Huurder is voor de in lid 1 bedoelde schade slechts jegens verhuurder draagplichtig voor zover de in lid 2 van dit artikel omschreven verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico van de verzekering is voor rekening van de huurder.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, welke wordt geleden door huurder of medepassagiers gedurende de duur van en in verband met deze overeenkomst, behoudens voor schade als gevolg van opzet of grove schuld. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de hier bedoelde schade.
 7. Annuleringen door huurder worden alleen bij een aangetekende schriftelijke kennisgeving geaccepteerd. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder gelden de volgende annuleringskosten uitgedrukt in procenten van de huurprijs:
  • vanaf 6-4 maanden voor afvaart: 20%
  • vanaf 4-3 maanden voor afvaart: 30%
  • vanaf 3-2 maanden voor afvaart: 40%
  • vanaf 2-1 maand(en) voor afvaart: 50%
  • vanaf 1 maand – 2 weken: 75%
  • vanaf 2 weken – 1 dag: 90%
  • bij vertrek: 100%
 8. Elk der partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, zonder dat rechtelijke tussenkomst nodig is, indien wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst houdt. De wederpartij behoudt onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Dit geldt niet als er een behoorlijk titleernatief wordt geboden.
 9. Kosten, zowel in als buiten rechte, welke het gevolg zijn van niet nakoming door een partij van een of meer artikelen van deze overeenkomst, komen geheel voor rekening van de niet nakomende partij.
 10. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.